Jógová terapie

Terapeutická lekce Iyengar jógy

 • Lekce jógové terapie je otevřená pro lidi s jakoukoliv zkušeností s jógou, kteří potřebují upravit praxi z důvodu nejrůznějších onemocnění, nebo dočasného zdravotního stavu, který jim neumožňuje navštěvovat běžné lekce jógy.
 • Každý student/pacient bude pracovat na svém individuálně sestaveném programu pod vedením Senior učitele a za pomoci asistentů.
 • Lekce je vhodná pro těhotné ženy, starší osoby, a lidé s fyzickým omezením.
 • Před vstupem na tuto lekci je vyžadována nejprve konzultace s učitelem a rezervace.

Smysl Terapeutické lekce jógy

 • Individuální práce pro specifický zdravotní stav, který má za cíl umožnit studentovi v nejkratším možném čase navštěvovat běžné lekce jógy.
 • Od studenta se vyžaduje pravidelný závazek na stanovenou dobu a větší zapojení do programu než v běžných lekcích.
 • Tyto lekce nejsou určeny pro ty, kteří pouze vyžadují privátní péči, a nejsou ochotni chodit na skupinové lekce. Pokud si přejete privátní lekci, rezervujte ve formuláři níže.

Postup pro přijetí do lekce

Lekce Terapeutické jógy není otevřená lekce jako ostatní v rozvrhu a není možné přijít bez konzultace s vedoucím učitelem:

 1. Rezervujte si s Olgou krátkou osobní konzultaci 10-30 min, a to dostatečně dopředu na dipikayoga@gmail.com 
 2. Bude pro vás připraven Váš osobní program, na předem stanovené období.
 3. Následující lekci již začínáte pracovat podle programu a na sobě pod vedením Olgy a asistentů.

Asistenti na lekci

 • Asistenti jsou Certifikovaní učitelé Iyengar jógy, jsou potřeba k tomu, aby všichni studenti/pacienti měli zajištěno individuální nastavení a péči, a dohlédli na správné nastavení. Někdy pracují až 3 osoby na jednom studentovi/pacientovi.
 • Stejný asistent bude přiřazen k jednomu studentovi po celou dobu jeho návštěv na terapeutických lekcích. Asistent se zavazuje na tuto dobu.
 • Ve výjimečném případě nepřítomnosti vedoucí lektorky se lekce neruší, ale nebudou přijímáni noví studenti. Studenti budou nepřerušeně pracovat na zpracovaných individuálních sekvencích pod vedením certifikovaného lektora Iyengar jógy.

Lektor: Olga Zvontcová

Lekce je vedena lektorem Intermediate Senior 2, s kvalifikací 20 let výuky. Své zkušenosti získávala v Institutu RIMYI v Puně pod dohledem BKS Iyengara, a jeho dcery Geety, Lois Steinberg a Stephanie Quirk.

Maximální počet přijatých studentů na lekci: 8

Cena: 420,-


Iyengar Yoga Therapy class

 • This class is open for people with any level of experience in yoga, who need adaptation of practice due to various diseases and health conditions, which do not allow to practice in general classes.
 • Each student will work on an individually designed program with assistant under the guidance of a Senior teacher.
 • The class is suitable for pregnant women, people of older age, people with disabilities.
 • Pre-registration and consultation with the teacher is required!

Purpose of Therapeutical classes

 • Individual work for various health issues, that aims to bring the student in shortest possible time into general classes attendance.
 • It will be required from student regular committment for certain amount of time and greater involvement in program than in general classes.
 • Therapeutical classes are not meant for people, who only want private care, and are not willing to come to general classes. If you would like to attend private lessons, apply in form bellow.


How to be accepted in Iyengar Yoga Therapy

1. Make a short 10-30 min personal appointment with Olga before therapy class. It needs to be booked in advance here:  dipikayoga@gmail.com 

2. Personal and special program will be designed for you to follow for certain period of time.
3. Next class you come and start with program right away.

Assistants in the class

 • Assistants are Certified Iyengar teachers, and they are necessary help in class so that each student/patient has individual care and assistance in the poses. Sometimes up to 3 people are needed to work on one student
 • The same assistant will be assigned for one student for all the program. Assistant is committing for this time.
 • In case of absence of teacher the class is not cancelled, but new students will not be accepted for this class . Students will work on their individual sequences under guidance of certified Iyengar teacher.

Teacher: Olga Zvontcová

Classes are conducted under guidance of Intermediate Senior 2 teacher, with 20 years of experience. Olga has been gaining her knowledge in RIMYI Institute in Pune, under guidance of BKS Iyengar, Geeta Iyengar, Rita Keller, Lois Steinberg and Stephanie Quirk.

Maximum number of students/patients accepted to class: 8

Price: 420 CZK

Ukázky modifikací klasických ásan, které se používají v případě zdravotních obtíží a potřeby praxi upravit. Foto z prostor Centra Iyengar Jógy v Brně, 04/2018, autor T.Szepe, vyučující v TT David Meloni


Individuální lekce / Private class booking