Provozní řád

1. Provozovatel

 • Provozovatelem školy jógy Anjali je Jana Chadimová, Netluky 658, 104 00, Praha 10, tel: + 420774533357, email: info@janachadimova.cz, IČO: 87787539 (dále jen "Provozovatel").

2. Všeobecné údaje

Název a sídlo: škola jógy Anjali, Milešovská 9, 130 00 Praha 3, webové stránky: www.anjali.cz

 • Místnosti: cvičební sál, zádveří, šatna, WC
 • Vytápění: elektrické podlahové s regulovanou teplotou 18°- 21°C, v ostatních místnostech přímotopy regulované dle aktuálního období a potřeby
 • Větrání: křídlová okna, vstupní dveře, WC stropní větrák, průduchy oken
 • Osvětlení: denní, okna, stropní okna, zářivky, lampy
 • Podlahy: plovoucí laminátová podlaha, textilní koberec, dlažba

3. Etické a morální zásady chování ve studiu

3.1. JOGOVÝ POSTOJ PRO ROZVOJ NAŠEHO CHARAKTERU A VNITŘNÍHO KLIDU

 • Učíme se laskavosti, a proto se zdržíme ubližování sobě či ostatním
 • Čistíme svoji řeč, a proto se zdržíme lží, polopravd a nepravd, sarkasmů, urážlivé či hlučné řeči, a utišíme se, když vstupujeme do studia
 • Učíme se poctivosti, a proto se zdržíme braní si něčeho, co není naše
 • Pěstujeme sebekontrolu a soustředíme se na praxi jógy, a proto se zdržíme nevhodné sexuální aktivity, myšlenkou, slovem nebo skutkem
 • Čistíme tělo, a proto se zdržíme konzumace omamných či toxických látek (především před cvičením nekonzumujte alkohol, nekuřte cigarety ani jiné látky, a prosíme, abyste tyto látky do našich prostor nenosili)
 • Pokud nemůžete tyto zásady dodržet, přijďte prosím, až budete připraveni

3.2. ČISTOTA

 • Prosíme, choďte do sálu s čistými chodidly. Používejte parfémy a deodoranty v míře, ve které nejsou příliš silné a štiplavé pro ostatní.
 • Noste čisté a vyprané oblečení, které není cítit potem z předchozí praxe. Na lekce Iyengar jógy je vhodné tričko, které zakrývá ramena, a kalhoty, ve kterých jsou vidět nohy, kotníky, kolena a případně stehna.
 • Nenoste oblečení, pod nímž by byly vidět intimní části těla, či spodní prádlo. V zimě doporučujeme na relaxaci ponožky a tričko s dlouhým rukávem.
 • V případě, že se tělo více potí, prosím, po cvičení na podložce použijte čistící přípravek na podložku Yoga Rozmarýn, který je k dispozici v sále a po jeho aplikaci podložku setřete vlhkým hadříkem či ubrouskem. Další student tak bude mít k dispozici čistou a vonící podložku.

3.3. POMŮCKY

 • Abychom mohli cvičit metodu Iyengar a plně využívat jejích možností a účinků, používáme pomůcky, které navrhl pan Iyengar, a které jsou pro cvičící osoby velmi cenné. Některé jsou dovezené z Indie, některé vyráběli naši studenti a některé jsou zakoupené v Čechách / v Evropě. Prosíme, chovejte se k nim s respektem tak, aby je bylo možné používat co nejdéle.
 • Abychom i pro další studenty připravili prostor pro cvičení, dáváme po ukončení lekce precizně a bez lenosti pomůcky zpět na své místo. Toto je součástí pěstování čistoty prostoru, a udržení pořádku a řádu v místě pro praxi jógy.

4. Provozní podmínky

4.1. OBECNÉ PODMÍNKY VSTUPU

 • Studio je určeno ke cvičení jógy, a z této aktivity odvozených činností, např. meditace, taichi, čchi kung, relaxace atd.
 • Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem školy jógy Anjali (dále jen "Provozní řád"). Při vstupu do studia klient zakoupením jednorázového vstupu, kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 • Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.anjali.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor školy jógy Anjali a využívání jejího zařízení a služeb.
 • Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů.
 • Nastane-li nenadálá událost je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. O tomto bude informovat na úvodní straně svých webových stránek.
 • K odložení bot slouží botník před vstupem do prostor. K převlékání a odložení oblečení slouží šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů, kufrů či jiných zavazadel) mimo prostor šatny není dovoleno. Vstup do sálu je povolen pouze v ponožkách nebo naboso ve vhodném cvičebním oblečení, a to v závislosti na druhu cvičení.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za osobní věci klientů (např. osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné cenné věci) uložené v šatně. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 • Klienti užívají prostory studia k určeným účelům, dbají pokynů a nařízení provozovatele a dodržují v prostorách pořádek a všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. Klienti jsou povinni zacházet s majetkem Provozovatele zodpovědně. Klienti v plné výši odpovídají za škody, které vznikly Provozovateli či jiným klientům v souvislosti s porušením tohoto Provozního řádu, a to i v případě, že škoda byla způsobena jejich neúmyslným jednáním.

4.2. INFORMACE O KURZECH

 • Dbáme na to, abyste byli v kurzu Vaší úrovně dovedností, která se většinou odvíjí od doby, kterou cvičíte. Smyslem je rovnoměrný rozvoj vašeho těla. Studenti, kteří Iyengar jógu necvičili, by měli projít základními kurzy a seznámit se s principy práce v této metodě. Poté mohou postoupit do kurzů vyšší pokročilosti. 
 • Pro postup do pokročilejšího kurzu je důležitá poctivá docházka, a to min 90 %. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje pokročilost kurzu, můžete ji změnit.
 • Prosíme, vyberte si kurz, a dodržujte čas, v němž probíhá. V opačném případě se bude stávat, že některé lekce budou přeplněné a jiné nenaplněné.
 • Na první lekci kurzu věnujeme 20 minut praktickým informacím ke cvičení jógy a pravidlům spojeným s docházkou na lekce.
 • V obsazených večerních kurzech dostávají přednost vážní zájemci o cvičení, dále ti, kteří chodí pravidelně cvičit a nahrazují si zmeškané lekce, a ti, kteří mají zájem o celý kurz, nejen jeho část.
 • Studenti, kteří přijdou jednorázově navštívit kurzy, prosíme ať vstupují s pokorou a respektem k ostatním, kteří rádi chodí cvičit a odpočinout si.

4.3 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LEKCE A KURZY

 • Na ranní a polední lekce je umožněn jednorázový vstup. Účast na ranních lekcích je nutno závazně rezervovat do 20:00 hod. předchozího dne, formou SMS na telefonní číslo +420774533357.
 • Přihlášení do kurzů nebo jakékoliv jiné jednorázové akce probíhá formou vyplnění online přihlášky na webových stránkách v záložce Kalendář akcí nebo Kurzy, případně emailem, máte-li další dotazy. Přihlášením mj. stvrzujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu, a že se kurzu účastníte na své vlastní nebezpečí. Jakékoli riskování z Vaší strany, či případný úraz související s nerespektováním Vašeho aktuálního zdravotního stavu v průběhu lekce je předmětem Vaší osobní odpovědnosti.
 • Přihlášením se jakoukoliv formou závazně potvrzujete svoji účast.
 • Klienti, kteří mají zakoupený kurz, nemusí svou účast znovu potvrzovat, nepřítomnosti nemusí omlouvat, a řídí se rozpisem lekcí v rozvrhu.
 • Studenti kurzů mají daný počet lekcí na daný semestr a s těmi si hospodaří na vlastní zodpovědnost do data trvání příslušného kurzu, či není-li stanoveno jinak. Po tomto určeném datu hradí vstupné dle platného ceníku.
 • Pokud se student v kurzu nedostaví na kurzovou lekci 4x za sebou a neomluví svou neúčast, bude umožněn vstup dalším čekajícím zájemcům do kurzu (v případě plně obsazeného kurzu), a to bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Přihlášením se na lekce či kurzy stvrzujete, že jste si přečetli tento Provozní řád, a že s jeho obsahem souhlasíte.


4.4 PLATBY - dar pro rozvoj druhých

 • Rozvíjíme správný záměr naší práce, a proto vnímáme kurzovné a platby přijímané za akce pořádané Provozovatelem jako dar pro lidi, kteří chtějí praktikovat jógu. Je to příspěvek na provoz prostor, kde děláme a tvoříme něco, co nás i Vás baví, a slouží rovněž učitelům, aby se mohli dále vzdělávat, a poté předávat dovednosti druhým lidem. Bez toho nebude škola fungovat.
 • Prosíme, hraďte kurzovné včas a s laskavým přáním pro dobro ostatních, s vědomím, že nezískáváte jen Vy sami nějakou službu či produkt, ale zároveň podporujete prostor, kde také ostatní mohou zažít přínosy jógy jak na tělesné, tak mentální rovině.
 • Plná rezervace Vašeho místa v kurzu či na jiné akci pořádané Provozovatelem je zajištěna připsáním příslušné peněžní částky na účet Provozovatele u Airbank, 1121603048/3030, do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a na co se hlásíte, do doby splatnosti vystavené faktury, či v hotovosti ve studiu před začátkem lekce, akce či kurzu.
 • Při úhradě zaměstnavatelem začněte, prosím, řešit formality spojené s vyřízením věci v dostatečném předstihu před zahájením kurzu, a zašlete požadavky na vystavení faktury nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději v prvním týdnu začátku kurzu.
 • Při úhradě přes systém Benefity a.s. - smluvní dodavatel, taktéž.

4.5 STORNO - stabilita a nepřerušená praxe

 • Kultivujte prosím své umění se rozhodovat a nést odpovědnost za své skutky. Berte prosím ohled na lektory, kteří se připravují na každou akci a vyučují s maximálním úsilím předávat toto nádherné umění.  
 • Přihlášením se na akci jakoukoliv formou závazně potvrzujete svoji účast!  
 • Stornovat své přihlášení můžete na ranní lekce max 12 h předem, u víkendových workshopů a jednorázových akcí 48 hodin předem, u kurzů maximálně 1 měsíc předem.

 • Storno učiněné rezervace provedete taktéž emailem či sms.

 • Kurzy: chápeme mnoho důvodů, pro které nemůžete jít cvičit. Jak zacházíte se svým časem, vynaloženou energií, tělem i myslí je Vaše zodpovědnost. Závazkem přihlášení se do kurzu se učíte tuto odpovědnost za sebe převzít. 
 • Studium a praxe jógy v sobě zahrnuje především pěstování sebe-disciplíny, rozvoje vytrvalosti a síly mysli. Když výjimečně nemůžete dorazit na Váš kurz, navštivte kurz Vaší či nižší pokročilosti jiný den v daném týdnu tak, aby byla nepřerušenost Vaší praxe zachována. Lektor Vám na požádávní kdykoliv ukáže docházku, abyste věděli, kolik lekcí Vám zbývá. Nevychozené kurzovné se nevrací, ani v případě nemoci či jiných důvodů. 
 • Pokud nejste schopni nebo nechcete pokračovat v kurzu, můžete přivést náhradníka, který kurz místo Vás dokončí. Jednotlivé lekce kurzů jsou nepřenosné na další osoby.
 • Neučiníte-li storno včas nebo vůbec, škola jógy Anjali si nárokuje uhrazení 100 % z ceny lekce, workshopu, víkendu či jiné vypsané akce na číslo účtu: 1121603048/3030.

 • Neučiníte-li tak sami, budeme Vás kontaktovat s výzvou k uhrazení dlužné částky.

5. Zdraví a bezpečí lidí, první pomoc a hygiena provozu

 • Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem a dodržují pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné ohlásit lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
 • Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Škola jógy Anjali nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Je dobré se včas zastavit a zvolnit své úsilí. Student nemusí vykonávat cvičení, které vede lektor v případě, že prováděné cviky jsou mimo jeho fyzické možnosti nebo ho cvik nadměrně zatěžuje - cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně prováděný cvik úplně vynechat a odpočinout si. Lektor může reagovat na aktuální zdravotní omezení či stav pouze pokud je informován. Volba je na vás. Pokud má potřebné informace, tak Vám může pomoci a navrhne vhodnou variantu cviku.
 • Základní lékárnička první pomoci je v kuchyňce.
 • Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce, včetně čištění cvičebních pomůcek.
 • Lektor je povinen si před započetím lekce zkontrolovat prostory a v případě potřeby, dle možností, vyřešit nenadálou situaci.

6. Závěrečná ustanovení

 • Škola jógy Anjali si vyhrazuje právo v nutných případech zrušit či nahradit lekci, kurz či akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientům vráceny uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce). Kurzy mohou být posunuty, je -li prostor v kalendářním roce.
 • Lekce se snažíme rušit jen v nutném případě, a lektory nahrazujeme opět kvalifikovanými lektory jógy.
 • Vyhrazujeme si právo vyloučit z akce či kurzu studenta, v případě nerespektování pokynů učitele či jiného rušení skupiny, nebo je-li jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
 • Vyhrazujeme si právo podmínky účasti na akcích měnit. Přihlášením na kurz či jinou akci účastník potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s podmínkami účasti výše uvedenými.
 • Účastníci kurzů a akcí pořádaných školou jógy Anjali stvrzují svým přihlášením na webových stránkách Provozovatele souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů pouze pro účely školy jógy Anjali, a to na dobu neurčitou (do odvolání). Prohlašují, že jsou seznámeni se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména jsou poučeni o svých právech podle § 2 a § 21 tohoto zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat. Poskytnuté osobní údaje jsou použity výhradně pro účely školy jógy Anjali a komunikaci ohledně přihlašování do kurzů, či v případě zrušení akce ze strany Provozovatele. Email je použit na informativní emaily newsletter ohledně novinek školy jógy, a to maximálně 5x v kalendářním roce. Klient má možnost se kdykoliv odhlásit z těchto informativních emailů či požádat o výmaz osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. 
 • Tento Provozní řád nabývá platnosti dnem 19.3.2018

Děkujeme za věnování času spojeného s přečtením Provozního řádu.

škola jógy Anjali